Inschrijvingen

Wat hebben we nodig bij elke inschrijving? 


- identiteitskaart van de leerling / actuele UiTPAS  

  (met kansenstatuut) / vrijetijdskompas Liedekerke

   van het lopende kalenderjaar


- attesten die een sociale reductie kunnen wettigen

  (bij voorkeur digitaal bezorgen via academie.mwd@ninove.be)


- indien relevant: attesten van reeds gevolgde  

  opleidingen

  (bij voorkeur digitaal bezorgen via academie.mwd@ninove.be)

 


Om organisatorische redenen vragen we met aandrang dat elke oud-leerling vóór 15 juli 2022 ingeschreven is.

HUURINSTRUMENT


Een leerling die in 2021-2022 een instrument huurt van de academie, waarvan het contract niet eindigt op

30-06-2022, kan het huurinstrument tijdens de vakantie alleen behouden

op voorwaarde dat de inschrijving en

de betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt vóór 30 juni 2022. Indien dit niet het geval is, vragen wij het instrument in te leveren. (uitleencontract)

De instrumenten waarvan het huurcontract eindigt op 30/06/2022 moeten vóór 1 juli ingeleverd worden.

PROEFLESSEN
Wil je eerst eens kennis maken

met een domein?

Dat kan, tijdens de eerste lessen

in september. 

Je schrijft in op MijnAcademie

en vermeldt als opmerking "proefles".


Is het toch niet helemaal

wat je had verwacht?

Annuleer dan schriftelijk

en uiterlijk op 30/09 via mail naar academie.mwd@ninove.be

Op 1/10 is elke

inschrijving / online aanmelding

definitief en betaalt men

het verschuldigde inschrijvingsgeld.

(zie academiereglement art. 11)

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

SCHOOLJAAR 2022-2023


Elke leerling die (opnieuw) lessen wil volgen in de academie moet zich opnieuw aanmelden voor de inschrijving én betaling van het inschrijvingsgeld. Dit kan tot 30 september 2022:

- online via mijnacademie.be/academieninove 

- telefonisch op 054/50 52 50

- fysiek, - donderdag 25/08, vrijdag 26/08, maandag 29/08,      

                dinsdag 30/08 en woensdag 31/08 > van 17u tot 20u

                (uitzondering: vrijdag 26/08 fysiek inschrijven niet

                mogelijk in Denderhoutem)

              - zaterdag 27/08 > van 9u tot 12u

        


- een leerling is opnieuw ingeschreven wanneer hij zich vóór 1 oktober van het lopende schooljaar inschrijft, en het verschuldigde inschrijvingsgeld ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar betaalt. Indien het volledige bedrag tegen dan niet is betaald, wordt de leerling opnieuw uitgeschreven en moet hij de lessen stopzetten.


- de leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanmelden en zich op het moment van de inschrijving akkoord verklaren met het academiereglement en met het artistiek pedagogisch project.


- een leerling die al les volgt in onze academie heeft enkel voor het vervolg van zijn opleiding voorrang op nieuwe leerlingen, als hij/zij vóór 15 juli ingeschreven is voor het volgende schooljaar.


- wanneer de capaciteit van een opleiding bereikt is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst in afwachting dat er een

plaats vrij zou komen, en kiest hij voor een andere opleiding.

- de leerlingen die willen inschrijven voor een nieuwe optie waarvoor de academie nog geen goedkeuring van de overheid kreeg, plaatsen we op een wachtlijst. Indien de goedkeuring niet gegeven wordt, kiest de leerling voor een andere optie of meldt hij zich af. 


- vermindering van het inschrijvingsgeld om sociale redenen kan enkel toegestaan worden bij het voorleggen van de vereiste attesten, in afwachting van deze attesten wordt het normaal tarief aangerekend. De terugbetaling van het verschil gebeurt na 30 september.

TARIEVEN

schooljaar 2022-2023

De tarieven van het inschrijvingsgeld voor het nieuwe schooljaar zijn:

€ 74 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2022.

€ 145 voor volwassenen vanaf 18 jaar tot 24 jaar op 31/12/2022.

€ 343 voor volwassenen ouder dan 24 jaar op 31/12/2022.

 € 1 bijkomende administratieve kost per persoon


Verminderd tarief     |     sociale reductie

€ 49 voor leerlingen jonger dan 18 jaar op 31/12/2022

€ 145 voor volwassenen ouder dan 24 jaar op 31/12/2022

€ 1 bijkomende administratieve kost per persoon

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving

            hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. 


De bewijsstukken kunnen zowel in schriftelijke als elektronische vorm, dus via e-mail, scan, foto… aan de academie overgemaakt worden.


Als de leerling op de dag van inschrijving geen attest of document kan voorleggen, maar wel in de loop van de maand september, komt hij alsnog in aanmerking.

Met bewijs van gezinssamenstelling

Volwassenen tussen 18 en 24 jaar

1. Geldig identiteitsbewijs

partner ten laste van de rechthebbende, met identieke woonplaats

Attest van het ziekenfonds (met vermelding dat de partner ten laste staat van de rechthebbende)

CATEGORIE

BEWIJSSTUK

Jongeren, vanaf 2de lid van dezelfde leefeenheid waarvan ander lid het inschrijvingsgeld al betaald heeft

1. Geldig identiteitsbewijs en 17 jaar op 31/12 en

    bewijs gezinssamenstelling

Jongeren, extra inschrijving in een ander domein

1. Geldig identiteitsbewijs en 17 jaar op 31/12

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of daarmee gelijkgesteld


of


Verplicht ingeschreven werkzoekende

1. Attest uitgereikt door Vlaamse dienst voor

    Arbeidsbemiddeling (VDAB)


of


2. Attest uitgereikt door Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

    (RVA)

Een leefloon van OCMW ontvangen of uitkering daarmee gelijkgesteld

1. Attest uitgereikt door het OCMW


of


2. UiTPAS met kansenstatuut op naam

Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

1. Attest afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen


of


2. UiTPAS met kansenstatuut op naam

Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen

1. Attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan

    personen met een handicap, uitgereikt door de Federale

    Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ)


of


2. Een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan

    personen met een handicap blijkt van de FOD SZ


of


3. European Disability Card (protocolakkoord van 10/10/16)

leerling ten laste van rechthebbende (zelfde adres)

Attest samenstelling van het gezin

Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)

1. Attest van de FOD SZ, met vermelding van 4 punten op

    pijler 1 (criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van

    de handicap’)


of


2. Attest van één van de uitbetalers van het groeipakket of van

    Famiris met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag

    toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%


of


3. UiTPAS met kansenstatuut op naam


of


4. European Disability Card  (protocolakkoord van 10/10/16)

In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (MPI) of in een pleeggezin verblijven

1. Schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van

    de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling

    geplaatst heeft


of


2. Attest van de pleeggezinnendienst


of


3. Vonnis van de jeugdrechtbank

Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

1. Attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de

    Vluchtelingen en de Staatlozen, met expliciete vermelding

   ‘vluchteling’


of


2. Identiteitsbewijs voor vreemdelingen, met expliciete

    vermelding ‘vluchteling’

Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt

1. Attest van de ziekteverzekering met vermelding van

    geldigheidsperiode en een graad van

    arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste

    66%


of


2. Attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en

    Invaliditeitsverzekering (Riziv)


of


3. Attest van de FOD SZ, met vermelding van “vermindering

    van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat

    een valide persoon door een of ander beroep op de

    algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

1. Attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door

    het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie

    die de uitkering betaalt


of


2. Attest vat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt

    of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is


of


3. UiTPAS met kansenstatuut op naam

Ook voor


kinderen ten laste van de rechthebbende, met identieke woonplaats

Uitpas met kansenstatuut of vrijetijdspas 


Ben je in het bezit van een UiTPAS met kansenstatuut of een vrijetijdspas Liedekerke?


UiTPAS met kansentarief op naam van de leerling:

Je betaalt 25% van het verminderde tarief + €1 administratieve kost

Online inschrijving: je voert het UiTPASnummer in bij de inschrijving.

Inschrijving aan de balie: je bezorgt ons het UiTPASnummer.

Na aanvaarding past een medewerker van het secretariaat het inschrijvingstarief aan en betaalt u het nieuwe verminderde bedrag.


Vrijetijdspas Liedekerke op naam van de leerling:

Op vertoon van je vrijetijdspas Liedekerke van het lopende kalenderjaar betaal je 25% van het vastgesteld tarief + €1 administratieve kost. 

Mits de geldige attesten zoals vermeld in de tabel hierboven kan het gereduceerd tarief van toepassing zijn.